Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIALPONENT HOLIDAYS SL
NIFB57661274
ADREÇA POSTALCARRER DELS SABATERS, 51 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS)
ADREÇA ELECTRÒNICAinfo@holidaysmenorca.com
TELÈFONS971382328
REGISTRE MERCANTIL

tom 128, foli 69, full IM-5472 i inscripció 2

OBJECTE PRINCIPAL

Servei d' allotjaments

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PONENT HOLIDAYS SL amb NIF B57661274 i domicili social sito a CARRER DELS SABATERS, 51 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s' informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que PONENT HOLIDAYS SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina webFinalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari webFinalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del compliment normatiuFinalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d'una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Accions ComercialsFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de la compra i/o contractació de serveisFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seva compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre ambdues parts
Termini de conservació: durant el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular
Base legítima: L'execució d'un contracte
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió econòmica i administrativaFinalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de les reservesFinalitat: Registre i gestió de les reserves
Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l'Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a l' Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives i de seguretat establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

PONENT HOLIDAYS SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l' afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l'APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre' ls a un altre responsable.
 • Dret d' Oposició: És el dret de l' usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se' n cessi el tractament per part de PONENT HOLIDAYS SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els requisits següents:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça CARRER DELS SABATERS, 51 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS) (a l'atenció de PONENT HOLIDAYS SL) o bé a través del correu electrònic info@holidaysmenorca.com.
 • L' escrit tramès pel titular de les dades que demani l' exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s' admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s' acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol•licitud. (Exercici en el qual es demana la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d' un fitxer en concret, només la informació d' aquest fitxer. Si demana informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l' informarà de com ho pot fer i l' adreça a la qual l' ha d' enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol•licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L' interessat ha d' utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l' enviament i la recepció de la sol.licitud.

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

PONENT HOLIDAYS SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d' acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l' apartat dels termes i condicions d' ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PONENT HOLIDAYS SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de PONENT HOLIDAYS SL:

 • NIF: B57661274
 • ADREÇA: CARRER DELS SABATERS, 51 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS)
 • CORREU ELECTRÒNIC: info@holidaysmenorca.com
 • DOMINI WEB: www.holidaysmenorca.com

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per PONENT HOLIDAYS SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

PONENT HOLIDAYS SL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació als drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, de les quals vostè disposa i que poden ser exercitades davant PONENT HOLIDAYS SL, d' acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l' afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de PONENT HOLIDAYS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l' usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre' ls a un altre responsable.
 • Dret d' Oposició: És el dret de l' usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se' n cessi el tractament per part de PONENT HOLIDAYS SL.

PONENT HOLIDAYS SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l' usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de PONENT HOLIDAYS SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l' estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l' usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de PONENT HOLIDAYS SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel•lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel•lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol•licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
PONENT HOLIDAYS SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de PONENT HOLIDAYS SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

PONENT HOLIDAYS SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d' ells, quan s' utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

PONENT HOLIDAYS SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de PONENT HOLIDAYS SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/